การออมเงินเศรษฐกิจพอเพียงเก็บออมเงินใน กระบอกไม้ไผ่

สูตรการออมเงิน , ประโยชน์การออมเงิน , การออมเงิน คือ , ตารางการออมเงิน , รูปแบบการออมเงิน 5 ประเภท , การออมเงินของ นักเรียน , 10 วิธีการออมเงิน , การออมเงินเพื่ออนาคต

การออมเงินเกษตรกรบนพื้นที่สูงสบเมย ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงเก็บออมเงินใน กระบอกไม้ไผ่ เมื่อวันที่ 17 พย. 65 นายคีตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการผ่ากระบอกออมสินไม่ไผ่ เพื่อการออมทรัพย์เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายมาโนชย์ มิ่งขวัญธารากุล ประธานสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สบเมย จำกัด ให้การต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ฯ สูตรการออมเงินหน่วยงานราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โดยสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เริ่มดำเนินงาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน และพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของสมาชิกประโยชน์การออมเงิน และเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการออมให้สมาชิกสหกรณ์ เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอสบเมย

การออมเงิน

การออมเงินของ นักเรียน

ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลแก่สมาชิกสหกรณ์ดีเด่นจำนวน 2 ราย ที่มีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอการออมเงิน คือ ได้แก่ นายปิยพล พฤกษาสวาท และ นายหมอแส หยกลาภไกลวัลย์ และยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเกษตรกร การวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานธุรกิจ ด้านการออมทรัพย์ของสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่สหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่ เพื่อการออมทรัพย์เนื่องในวันออมแห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายนที สวรรค์บัวตองตารางการออมเงิน ประธานสหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด ได้นำ สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม 68 ราย ยอดเงินผ่ากระบอกไม้ไผ่รวมทั้งสิ้น 50,515.- บาท

การออมเงิน

ตารางการออมเงิน

ทั้งนี้การดำเนินงาน ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักเก็บเงินออมที่หามาได้ส่วนหนึ่งเพื่อเก็บออมไว้ใช้ยามจำเป็นในอนาคต ซึ่งส่งผลดีทั้งตัวสมาชิกสหกรณ์และทำให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจกับสมาชิกสหกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อนำไปจำหน่ายและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รูปแบบการออมเงิน 5 ประเภท การจัดหาอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกมีรายได้เสริม ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียงจำกัด สามารถเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกสหกรณ์บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

การออมเงิน

ประโยชน์การออมเงิน

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้เริ่มดำเนินงานขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรโครงการ ขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน และพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของสมาชิกการออมเงินของ นักเรียน ในการขับเคลื่อนธุรกิจของสหกรณ์ฯ จึงได้จัดการโครงการผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่ เพื่อการออมทรัพย์เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการออมให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปรู้จักวันออมแห่งชาติ เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ

โดยในงานจะมีกิจกรรม ผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อนับและนำเงินฝาก การจัดนิทรรศการการออมเงินเพื่ออนาคต เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุน และบัญชีครัวเรือน โดยสำนักงานตรวจบัญชี จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมตรวจคัดกรองหาสารเคมีในกระแสเลือดของสมาชิกสหกรณ์ฯ โดย เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลโค๊ะ การจับสลากตามหางบัตรลุ้นรางวัลให้พี่น้องเกษตรกรหลายรายการการออมเงิน

 

ขอบคุณเครดิตจาก www.chiangmainews.co.th

 

ข่าวแนะนำ