เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 พร้อมวันจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท

เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

 

เคาะประกันรายได้ข้าว งวด 7 ข้าวหอมมะลิได้รับเงินชดเชยติดต่อกันมากสุด

 

เงินเยียวยาเกษตรกรเช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 และเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท เข้าวันไหน ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 และโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชนเกษตรกรค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66  งวดแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 งวดอื่นๆ เข้าวันไหนบ้าง เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาที่นี่ เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 7 เงินเกษตรกร  เข้าแล้วกี่บาทเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1.000 บาท เข้าแล้ว

 

เช็กด่วน "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 29 ออกแล้ว

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด เช็คเงินเกษตรกรตามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2565 ธ.ก.ส. จะโอนเงินประกันราคาข้าว ปี 65/66 ล่าสุด เข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 1-6 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 1.68 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 4,516.88 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

 • งวดที่ 1 เก็บเกี่ยวก่อน 15 ตุลาคม 2565
 • งวดที่ 2 เก็บเกี่ยว 15 – 21 ตุลาคม 2565
 • งวดที่ 3 เก็บเกี่ยว 22 – 28 ตุลาคม 2565
 • งวดที่ 4 เก็บเกี่ยว 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565
 • งวดที่ 5 เก็บเกี่ยว 5 – 11 พฤศจิกายน 2565 งวดที่ 6 เก็บเกี่ยว 12 – 18 พฤศจิกายน 2565
 • ทั้ง 6 งวด โอนพร้อมกันทั่วประเทศ  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

 

ประกันรายได้ข้าว เคาะจ่ายส่วนต่างงวด6 "ข้าวเปลือกเจ้า”รับสูงสุด

เช็คเงินเกษตรกร

ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 73 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีราคาเกณฑ์ กลางอ้างอิงและส่วนต่างการชดเชยสำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในแต่ละงวดสำหรับในงวดที่ 7 – งวดที่ 33 ก็จะประกาศทุก 7 วัน  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงินขอให้ติดตามการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายในวิทยุชุมชน หรือเสียงตามสาย

 1. ตามวันที่แจ้งเก็บเกี่ยว (ไม่ซ้ำแปลง)
 2. ไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด
 3. แจ้งเก็บเกี่ยวช่วงเวลาต่างกัน ได้รับสิทธิตามชนิดข้าวที่เก็บเกี่ยวก่อน

ประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

กรอบเพดานหนี้ฯ' บีบประกันข้าวปี 4 'พาณิชย์'เล็งซอยโครงการทยอยเข้า ครม.

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

ธกส. เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่ 24 พ.ย. 65 เป็นต้นไป โอนเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงภายใน 3 วันทำการ โดยจะจ่ายเงินส่วนต่างได้รวมทั้งไร่ละ 1,000 ด้วย มี 33 งวด

 • งวดแรก : เก็บเกี่ยวก่อน 15 ต.ค.65
 • งวดถัดไป : ทุก 7 วัน
 1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา
 3. สำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” โดยจะแสดงชื่อโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส. และสถานะ

ทั้งนี้ การเช็คเงินประกันรายได้ข้าว 2564  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews comหากผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรตรวจสอบระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิตามโครงการ)”

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect สามารถแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family หรือดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท

 

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com

เช็คสิทธิ์ไร่ละ 1,000 บาท เงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวการปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละ 1,000 บาท) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantipและสร้างขวัญกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี ในการเพิ่มโอกาสในการขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ยอดจ่ายทั้งประเทศ รวม 4.295 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 50,617.045 ล้านบาท พร้อมจ่ายเงินตามแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกร ดังนี้

 • 24 พ.ย. 2565 โอนรวม 804,017 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,015.485 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน
 • 25 พ.ย. 2565 โอนรวม 985,871 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,841.001 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดลำปาง น่าน แพร่ อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ จังหวัดอุบลราชธานี
 • 26 พ.ย. 2565 โอนรวม 978,459 ครัวเรือน จำนวนเงิน 11,036.883 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และจังหวัดยโสธร
 • 27 พ.ย. 2565 โอนรวม 980,489 ครัวเรือน จำนวนเงิน 11,369.183 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ
 • 28 พ.ย. 2565 โอนรวม 546,458 ครัวเรือน จำนวนเงิน 7,354.491 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ  ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล ก.ท.ม. และจังหวัดเลย

 

นายกฯ ชื่นชมเด็กไทยสร้างชื่อ โชว์ไอเดียแอปฯ “เชื่อมชาวนาขายข้าวถึงบ้าน”

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

ทั้ง 2 โครงการพร้อมโอนงวดแรก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plusตลอด 24 ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect  เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65 รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการด้านนโยบายรัฐและบริหารจัดการคุณภาพหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ว่า ในวันพรุ่งนี้ 2 ธ.ค. 2565 ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเพิ่มโครงการไร่ละ 1,000 บาท อีกกว่า 1,780 ล้านบาท ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปีการผลิต 2565/66 รายละเอียดโอนเงินไร่ละ 1000 ดังนี้

รอบที่ 1  เมื่อวันที่ 24-28 พ.ย.65

 • โอนแล้ว 4,295,190 ราย
 • คิดเป็นเงิน 50,616 ล้านบาท

รอบที่  2 โอนวันที่ 2 ธ.ค.2565

 • โอนเงินเพิ่ม 204,471 ราย
 • คิดเป็นเงิน 1,780 ล้านบาท

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณเงินเยียวยาเกษตรกร

เครดิต news.trueid.net

 

ข่าวนำแนะ