เศรษฐกิจวันนี้ ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2565 และแนวโน้ม

ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้   ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด   ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้   ฐานเศรษฐกิจ   ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้   วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ   ข่าวเศรษฐกิจการเงิน   ข่าวธุรกิจ

 

 

เศรษฐกิจวันนี้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 4.5 (%YoY) เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.3 และร้อยละ 2.5 ในไตรมาสแรก และไตรมาสที่สองของปี 2565 ตามลาดับ และเมื่อปรับผลของฤดูกาล ออกแล้ว ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 1.2 จากไตรมาสที่สองของปี 2565 (%QoQ_SA) รวม 9 เดือนแรก ของปี 2565 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ด้านการใช้จ่าย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกบริการขยายตัวเร่งขึ้น การส่งออกสินค้าชะลอตัว ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง

 

เศรษฐกิจวันนี้

 

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

ด้านการผลิต สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมฯ สาขาขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และสาขาการไฟฟ้าและก๊าซฯ ขยายตัวเร่งขึ้น ส่วนสาขาการก่อสร้างและสาขาเกษตรกรรมปรับตัวลดลง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ 1.5 ในปี 2564 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 6.3 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 3.6 ของ GDP

 

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 โดยมีแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวต่อเนื่องของอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุน และการขยายตัวของ การผลิตภาคเกษตร ทั้งนี้ ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้ คาดว่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ส่วนการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 2.6 และร้อยละ 2.4 ตามลาดับ และมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 1.0 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.1 ของ GDP

 

เศรษฐกิจวันนี้

 

ฐานเศรษฐกิจ

ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2566 ควรให้ความสาคัญกับ  การดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้รายย่อย ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การดูแลการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร ฐานเศรษฐกิจ โดยการฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย และการเตรียมมาตรการรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรที่จะออกสู่ตลาดในช่วงฤดูเพาะปลูก 2566/2567  การรักษาแรงขับเคลื่อน จากการส่งออกสินค้า โดย การส่งออกสินค้าไปยังตลาดที่ยังมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเกณฑ์ดี และการสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้าที่มีศักยภาพ การติดตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการค้าโลก เพื่อใช้ประโยชน์จากนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก

 

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

การพัฒนาสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามข้อกาหนดของประเทศผู้นาเข้า ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้ การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่กาลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา และ การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง โดย  การแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมให้ภาคการท่องเที่ยวสามารถรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ อย่างเต็มศักยภาพ  การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืน

 

เศรษฐกิจวันนี้

 

วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่อง และ การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ  การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยการดูแลด้านสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจภายใต้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2563 – 2565 ให้เกิดการลงทุนจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

 

ข่าวเศรษฐกิจการเงิน

การแก้ไขปัญหาที่นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างประเทศเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต การดาเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและอานวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย  ข่าวเศรษฐกิจการเงิน  การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ

 

เศรษฐกิจวันนี้

 

ข่าวธุรกิจ

การขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่สาคัญ และ การพัฒนากาลังแรงงานทักษะสูง ข่าวธุรกิจ การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ  การติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก และ  การติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 – 2566 เศรษฐกิจวันนี้

 

ขอบคุณเครดิต   ryt9.com

 

ข่าวแนะนำ